[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column css=”.vc_custom_1588918360341{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][smartslider3 slider=”3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1588918360341{background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}”][dt_sc_empty_space margin_lg=”70″ margin_md=”60″ margin_sm=”50″ margin_xs=”40″ el_id=”1589372643034-561a60ad-03d8″][magenest_shortcode_heading heading_layout=”layout-2″ heading_title=”SẢN PHẨM CỦA LFS” css=”.vc_custom_1657701683018{margin-bottom: 40px !important;}”][magenest_shortcode_products filter_products=”featured” columns=”5″ posts_per_page=”100″ navigation=”” pagination=”” infinite_loop=”true” autoplay_slider=”true” touch_move=”” adaptive_height=”” pause_hover=”” enable_slider=”true”][dt_sc_empty_space margin_lg=”70″ margin_md=”60″ margin_sm=”50″ margin_xs=”40″ el_id=”1589372643178-a74ac4ce-82f7″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][magenest_shortcode_about action_list=”%5B%7B%22action_title%22%3A%22KINH%20NGHI%E1%BB%86M%22%2C%22action_number%22%3A%2210%2B%22%7D%2C%7B%22action_title%22%3A%22NH%C3%82N%20L%E1%BB%B0C%22%2C%22action_number%22%3A%2260%2B%22%7D%2C%7B%22action_title%22%3A%22D%E1%BB%B0%20%C3%81N%20HO%C3%80N%20TH%C3%80NH%22%2C%22action_number%22%3A%22500%2B%22%7D%5D” image_banner=”1217″ caption=”Trên mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp nội thất, trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm.”]

Giới thiệu

Thị trường phòng thí nghiệm trong nước ngày càng phát triển LFS đã chủ động tham gia vào sản xuất các trang thiết bị nội thất trong phòng thí nghiệm. Khởi đầu là một xưởng sản xuất khiêm tốn, chúng tôi tập trung vào việc tìm ra những giải pháp thay thế chất lượng đi kèm với giá cả phải chăng cho thị trường. Nhờ sự ủng hộ của khách hàng chúng tôi nhanh chóng mở rộng cở sở sản xuất trở thành nhà cung cấp nội thất phòng thí nghiệm có uy tín. Chúng tôi sản xuất và cung cấp hệ thống bàn thí nghiệm, tủ đựng dụng cụ, tủ đựng hoá chất, tủ hút cùng với đó là hệ thống phòng sạch, khí y tế và thiết bị tạo áp lực âm hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, các sản phẩm cho phòng thí nghiệm của LFS được tin dùng bởi các cơ sở y tế, các trường đai học có tiếng trên cả nước. Cam kết của chúng tôi về chất lượng và giá thành sẽ còn mãi từ này đến về sau

[/magenest_shortcode_about][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_sc_empty_space margin_lg=”60″ margin_md=”50″ margin_sm=”40″ margin_xs=”40″ el_id=”1588903937222-8281825a-f570″][magenest_shortcode_heading enable_underline=”true” enable_white_color=”” heading_title=”DỰ ÁN TIÊU BIỂU” heading_desc=”Một số dự án tiêu biểu đã hoàn thành của Công ty CP nộ thất và dịch vụ phòng thí nghiệm Đông Dương đã, đang và sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, xét nghiệm, dịch vụ khám chữa bệnh…” css=”.vc_custom_1591349136327{margin-bottom: 40px !important;}”][magenest_shortcode_case case_list_item=”%5B%7B%22image%22%3A%22180%22%2C%22title%22%3A%22H%E1%BB%86%20TH%E1%BB%90NG%20B%C3%80N%20TH%C3%8D%20NGHI%E1%BB%86M%20CHUY%C3%8AN%20D%E1%BB%A4NG%20CH%E1%BB%8AU%20H%C3%93A%20CH%E1%BA%A4T%20T%E1%BA%A0I%20B%E1%BB%86NH%20VI%E1%BB%86N%20NHI%E1%BB%86T%20%C4%90%E1%BB%9AI%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%202%22%2C%22description%22%3A%22B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20B%E1%BB%87nh%20Nhi%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%9Bi%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20lu%C3%B4n%20l%C3%A0%20n%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%81u%20tr%E1%BB%8B%20c%C3%A1c%20b%E1%BB%87nh%20Truy%E1%BB%81n%20nhi%E1%BB%85m%20v%C3%A0%20Nhi%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%9Bi%20c%C3%B3%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20h%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Flfs.com.vn%252Fhe-thong-ban-thi-nghiem-chuyen-dung-chiu-hoa-chat%252F%7Ctitle%3AH%25E1%25BB%2586%2520TH%25E1%25BB%2590NG%2520B%25C3%2580N%2520TH%25C3%258D%2520NGHI%25E1%25BB%2586M%2520CHUY%25C3%258AN%2520D%25E1%25BB%25A4NG%2520CH%25E1%25BB%258AU%2520H%25C3%2593A%2520CH%25E1%25BA%25A4T%2520T%25E1%25BA%25A0I%2520B%25E1%25BB%2586NH%2520VI%25E1%25BB%2586N%2520NHI%25E1%25BB%2586T%2520%25C4%2590%25E1%25BB%259AI%2520C%25C6%25A0%2520S%25E1%25BB%259E%25202%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22948%22%2C%22title%22%3A%22H%E1%BB%86%20TH%E1%BB%90NG%20PH%C3%92NG%20M%E1%BB%94%20%C3%81P%20L%E1%BB%B0C%20D%C6%AF%C6%A0NG%20T%E1%BA%A0I%20B%E1%BB%86NH%20VI%E1%BB%86N%20%C4%90A%20KHOA%20HUY%E1%BB%86N%20T%C3%82N%20UY%C3%8AN%20%E2%80%93%20T%E1%BB%88NH%20LAI%20CH%C3%82U%22%2C%22description%22%3A%22%20H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20ph%C3%B2ng%20m%E1%BB%95%20g%C3%B3p%20ph%E1%BA%A7n%20n%C3%A2ng%20cao%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20kh%C3%A1m%20ch%E1%BB%AFa%20b%E1%BB%87nh%20t%E1%BA%A1i%20Trung%20t%C3%A2m%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Flfs.com.vn%252Fhe-thong-phong-mo-ap-luc-duong-tai-benh-vien-da-khoa-huyen-tan-uyen-tinh-lai-chau%252F%7Ctitle%3AH%25E1%25BB%2586%2520TH%25E1%25BB%2590NG%2520PH%25C3%2592NG%2520M%25E1%25BB%2594%2520%25C3%2581P%2520L%25E1%25BB%25B0C%2520D%25C6%25AF%25C6%25A0NG%2520T%25E1%25BA%25A0I%2520B%25E1%25BB%2586NH%2520VI%25E1%25BB%2586N%2520%25C4%2590A%2520KHOA%2520HUY%25E1%25BB%2586N%2520T%25C3%2582N%2520UY%25C3%258AN%2520%25E2%2580%2593%2520T%25E1%25BB%2588NH%2520LAI%2520CH%25C3%2582U%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%22101%22%2C%22title%22%3A%22THI%E1%BA%BET%20B%E1%BB%8A%20T%E1%BA%A0O%20%C3%81P%20L%E1%BB%B0C%20%C3%82M%20CHO%20PH%C3%92NG%20C%C3%81CH%20LY%20CH%E1%BB%90NG%20COVID-19%22%2C%22description%22%3A%22Trung%20%C6%B0%C6%A1ng%20Gi%C3%A1o%20h%E1%BB%99i%20Ph%E1%BA%ADt%20gi%C3%A1o%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20trao%20t%E1%BA%B7ng%205%20ph%C3%B2ng%20%C3%A1p%20l%E1%BB%B1c%20%C3%A2m%20t%E1%BB%9Bi%20M%E1%BA%B7t%20tr%E1%BA%ADn%20T%E1%BB%95%20qu%E1%BB%91c%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Flfs.izysync.com%252Fche-tao-va-lap-dat-thiet-bi-tao-ap-luc-am-cho-phong-cach-ly%252F%7Ctitle%3ATP.HCM%253A%2520Ph%25E1%25BA%25ADt%2520gi%25C3%25A1o%2520Th%25C3%25A0nh%2520ph%25E1%25BB%2591%2520trao%2520t%25E1%25BA%25B7ng%25201%2520ph%25C3%25B2ng%2520%25C3%25A1p%2520l%25E1%25BB%25B1c%2520%25C3%25A2m%2520%25C4%2591i%25E1%25BB%2581u%2520tr%25E1%25BB%258B%2520d%25E1%25BB%258Bch%2520Covid-19%7C%7C%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221194%22%2C%22title%22%3A%22PH%C3%92NG%20S%E1%BA%A0CH%20VI%20%C4%90I%E1%BB%86N%20T%E1%BB%AC%20-%20TR%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%8CC%20VI%E1%BB%86T%20%C4%90%E1%BB%A8C%22%2C%22description%22%3A%22V%E1%BB%9Bi%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20k%C4%A9%20thu%E1%BA%ADt%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20cao%2C%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%20ch%C3%BA%20tr%E1%BB%8Dng%20v%C3%A0o%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20vi%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20%E2%80%93%20vi%20ch%E1%BA%BF%20t%E1%BA%A1o%2C%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Vi%E1%BB%87t%20%C4%90%E1%BB%A9c%20%E2%80%93%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20ph%C3%B2ng%20th%C3%AD%20nghi%E1%BB%87m%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20vi%20ch%E1%BA%BF%20t%E1%BA%A1o%20trong%20khu%C3%B4n%20vi%C3%AAn%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Flfs.com.vn%252Fphong-sach-vi-dien-tu-truong-dai-hoc-viet-duc%252F%7Ctarget%3A_blank%22%7D%5D”][dt_sc_empty_space margin_lg=”87″ margin_md=”80″ margin_sm=”60″ margin_xs=”40″ el_id=”1588786422246-691f6a6a-b9f1″][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”bg_color” bg_override=”ex-full” bg_color_value=”#efefef”][vc_column][dt_sc_empty_space margin_lg=”60″ margin_md=”50″ margin_sm=”45″ margin_xs=”40″ el_id=”1588784193064-5c5b25b3-a9a0″][magenest_shortcode_heading enable_underline=”true” enable_white_color=”” heading_title=”TIN TỨC NỔI BẬT” heading_desc=”Thông tin về các dự án và hoạt động tiêu biểu của công ty” css=”.vc_custom_1591352631551{margin-bottom: 40px !important;}”][magenest_shortcode_blog columns=”3″ number_item=”3″ btn_txt=”Xem thêm >>” category=”28″ enable_category=”true” disable_image=”” enable_meta=”true” enable_excerpt=”true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_sc_empty_space margin_lg=”50″ margin_md=”50″ margin_sm=”50″ margin_xs=”50″ el_id=”1657702523528-9c427b1e-83d0″][vc_raw_html]JTVCbG9nb2Nhcm91c2VsJTIwaWQlM0QlMjIxNzM1JTIyJTVE[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]